23.04.2018 16:23:29

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ   ADAYLIK BAŞVURU FORMU YAYINLANDI..

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak adaylık başvurularına dair usul ve esaslar.

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

http://www.bbp.org.tr/sayfa/dosyalar

BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 24 Nisan 2018 (Salı) ile 7 Mayıs 2018 (Pazartesi) tarihleri arasında yapılacaktır.
 BAŞVURU YERİ
Milletvekili adaylık başvurusu Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’ne ALINDI BELGESİ karşılığında, bizzat yapılır.

BAŞVURU ŞEKLİ                  
Başvurular, İl başkanlıklarımızdan alınacak basılı formlar veya partimizin http://www.bbp.org.tr ; internet adresinde yer alan formlar bilgisayar ortamında veya el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle, bizzat yapılacaktır.
Başvuru ücretini yatırmayanların başvurusu işleme konulmaz. Adayın Başvuru ücretini yatırdığına dair makbuz sureti başvuru formuna eklenecektir.
BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER
 1) Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (E DEVLET'ten alınacak),
 2) Diploma sureti, (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak)
 3) Nüfus Kayıt Örneği (E DEVLET'ten alınacak),
 4) Askerlik durum belgesi, (E DEVLET'ten alınacak)
 5) Banka dekontu (Başvuru ücretinin yatırıldığına dair),
 6) 2 adet vesikalık fotoğraf,
 7) Adaylık için istifası zorunlu olan  kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya  emeklilik dilekçelerinin fotokopisi

BAŞVURU ÜCRETİ
-Adaylık başvurusu yapan erkeklerden  1.000 TL., kadınlardan 500 TL. başvuru ücreti alınır.
Engellilerden ve 1. DERECE Şehit YAKINLARINDAN başvuru ücreti alınmaz. 
Başvuru ücreti, İŞ BANKASI GAZİ MAHALLESİ ŞUBESİ TR51 0006 4000 0014 2860 3784 00'nolu BBP Genel Merkez hesabına yatırılacaktır.
Banka dekontunda aday adayının T.C.Kimlik numarası ve adresi de yazılacaktır.
Adaylık başvurusunda bulunan ve ücret yatırması gereken kimselerden, Parti hesabına yatırılan başvuru ücretini olamaması durumunda geri talep etmeyeceğine dair TAAHHÜTNAME alınıp, başvuru formuna eklenecektir.

ADAY ADAYI OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ KANUNİ ŞARTLAR
Milletvekili adaylık başvurusunda bulunacak kimselerin, Milletvekili Seçimi Kanununun 10. ve 11. maddelerine göre aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını doldurmuş olmak (7 Mayıs 2018 günü itibarıyla),
3. En az ilkokul mezunu olmak,
4. Kısıtlı olmamak,
5. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,
6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/1-(a-b) hükmüne göre,
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,yasaklanmış olmamak,
7. Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak,
8. Affa uğramış olsalar bile;
a. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olmamak,
b. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olmamak,
c. Terör eylemlerinden mahkum olmamak,
d. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olmamak.

ADLİ SİCİL KAYDINDA SABIKASI BULUNAN ADAY ADAYLARININ;
1- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesi (f) fıkrasında belirtilen suçlardan ve (e) fıkrasında söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların, kesinleşmiş cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 121., 122., 123., 124. veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddelerine göre mahkumiyet kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı Memnu Hakların İadesi [kesinleşme şerhli (açıklamalı)] kararlarının onaylı bir örneğini,
2- Yine, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesinin (f) fıkrasında yazılı suçlardan ve (e) fıkrasında belirtilen taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da cezaları ertelenmiş olanların, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 95/II. maddesine göre, hüküm tarihinden itibaren beş yıl içinde, başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli mahkumiyet [kesinleşme şerhli (açıklamalı)] kararlarının onaylı bir örneğini,
3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, taksirli suçlar hariç 1 yıl veya daha fazla veya 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11/f maddesinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların bu cezalarının infaz edildiğine veya infaz edilmiş sayıldığına dair belgeyi,
Başvuru  formuna eklemeleri zorunludur.

ADAY OLAMAYACAKLAR:
1. Yukarıda belirtilen kanuni şartları taşımayanlar,
2. BBP Tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile Partimizden ihraç edilenler,
3. BBP Genel Merkezi tarafından Tüzükte öngörülen sebeplerle işten el çektirilmesine karar verilen teşkilat kademe yönetim kurulları ve başkanları ile disiplin kurulu başkan ve üyeleri, Partimizden Milletvekili adayı olamazlar.

ADAYLIK İÇİN İSTİFASI GEREKENLER
1- Aday olmak isteyen;
a) Hâkimler ve savcılar,
b) Yüksek yargı organları mensupları,
c) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
d) Yükseköğretim Kurulu üyeleri,
e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
f) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
g) Belediye başkanları,
h) Subaylar ile astsubaylar,
i) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
j) Belediye meclisi üyeleri,
k) İl genel meclisi üyeleri,
 l) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar en geç 26 Nisan 2018 Perşembe  günü saat 17.00'ye kadar 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmak zorundadır.
2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da, en geç 26 Nisan 2018 Perşembe gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 7 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerekmektedir.
Adaylık başvurusunda bulunan kimsenin Partimiz üyesi olması zorunlu değildir.
EKLER
1-TAAHHÜTNAME
2-ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU FORMU
 
ALINDI BELGESİ
27.Dönem Milletvekili Genel Seçimi

ADAY ADAYININ:

Adı Soyadı:……………………………………..……………..…………………...….

Aday Adayı Olduğu İl Seçim Çevresi:……………………………………..…………

Başvuru Nosu:…………………………..…          Başvuru Tarihi:…../04/2018

BELGEYİ DÜZENLEYENİN:

Adı ve Soyadı:…………..……………..……………….………………………….                                                

 
TAAHHÜTNAME
Büyük Birlik Partisi  GENEL BAŞKANLIĞI’NA 
24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak 27.Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, aday adaylığı
başvurusu için partinizin hesabına yatırmış olduğum başvuru ücretini, adaylığım uygun
bulunmadığı takdirde  hiçbir şekilde geri talep etmeyeceğimi, kabul ve taahhüt ederim.

ADAY ADAYININ:

Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………..

 
 

E-BÜLTENE ABONE OLUN

PARTİMİZLE ALAKALI YENİLİKLERDEN İLK SİZ HABERDAR OLUN