Büyük Birlik Partisi

GENEL MERKEZ GÜNDEMİ

2018-01-14 16:33:11

YELİS, AÇICI VE SAYAN PARTİMİZİN ÜSKÜDAR TEŞKİLATININ 'BÜYÜK BİRLİĞE ÇAĞRI' ETKİNLİĞİNE KATILDI

Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet Yelis, Muhittin Açıcı ve Yaşar Sayan Üsküdar ilçe teşkilâtımızın düzenlediği '25.yılında Büyük Birlik' adlı etkinliğine katıldı.

İstanbul il başkanımız Mustafa Mican yöneticileri ve ilçe başkanları ile diğer yöneticilerimizinde katıldığı Üsküdar ilçe teşkilatımızın ev sahipliğinde ki 25. Kuruluş yılı kutlamasında partimizin kuruluş yıllarından bu yana görev almış yöneticilerimizde hazır bulundu. 

Toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Yelis'in yapmış olduğu konuşma metni. 

HATIRALARDAN,  UMUTLARA...

“BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ” olarak; Türk milletine hizmet gayesiyle başladığımız uzun koşuda, acı ve tatlı hatıralarla geçen 25 yılı tamamlamış bulunuyoruz.

Heyecanımızı ve mücadele şevkimizi ilk günkü kadar taze tutarken çeyrek asırlık yolculuğumuz esnasında edindiğimiz deneyimlerle ve sağlam adımlarla geleceğe yürüme azmindeyiz.                                                                                               

Rahmetli Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, bir sohbetinde; “Eski hatıralarımız, yeni umutlarımız olmalı” demişti. 
Çeyrek asırlık siyasetimizde; Milletimizin huzur ve refahı, devletimizin bekası, üniter yapımızın muhafazası ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için siyaset yaptık. 

Her zaman demokrasiden ve meşruiyetten yana olduk. 
İyilikleri tavsiye eden, kötülükleri dışlayan anlayışla, doğru yapanın yanında, yanlış yapanın karşısında durduk.              

Türk siyasetinde milli duruş noktası, sağduyunun sesi, milli vicdanın temsilcisi ve birlik mayası olduk. 

“Devlet’te Birlik”, “Bayrak’ta Birlik”, “Vatan’da Birlik” , “Dil’de Birlik” ve “Millette Birlik” dedik. 

Milletimizin adının da, büyük Türk Milleti’ olduğunu her zaman ifade ettik. 

Rahmetli Muhsin Başkanımız; Büyük Birlik Partisinin kuruluşunda; "MİLLİ MUTABAKAT" metni ile tüm hak dava mensuplarına birlik çağrısında bulunmuş, Emperyalist, sömürgeci "yeni dünya düzeni" karşısında, "NİZAM-I ALEM” demişti.                                      

“YENİ DÜNYA DÜZENİ” denilen sistemi hedef almış; Türkiye’deki partilerin değil, dünyadaki emperyal “SİSTEMİN” alternatifi olduğumuzu ifade etmişti.

“Yeni Dünya Düzeni" denilen, modern emperyalizmin karşısında, İnsanca yaşam, hakça paylaşım, Ahlak, Adalet ve Erdem'i önceleyen "Nizam-ı Alem" Ülküsüne duyulan ihtiyaç, günümüzde daha da elzem hale gelmiştir.

“BÜYÜK BİRLİK” BİR MEDENİYET PROJESİDİR.

Büyük Birlik Partisi'nin vizyonu; “Milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, vatansever, tam bağımsız güçlü bir Türkiye ülküsüdür.”

Siyasetteki çağrımızın esası; milletçe üzerine titrediğimiz inanç, değer ve ilkelerin kılavuzluğunda, ülkemizin layık olduğu “Büyük ve Öncü Türkiye’nin inşası” ülküsüne hizmet için; insanımızı hasbî bir fedakârlık ve gönül seferberliğine davettir.

Dünya üzerinde, tarih, inanç ve kültürün miras bıraktığı köprüleri, modern enstrümanlarla güçlendirecek “İyi komşuluk” ve “Evrensel adalet ilkeleri” ile müşterek insanî değerlere yaslanan, bir “Medeniyet hamlesi” başlatmak kararlılığındayız. 

Çağımızın buhran kaynağı olan “Parçalanmaya” ancak “Büyük Birlikle” çare bulunabileceğine inanıyoruz. 
Bu yüzden, bireyin parçalı dünyasından, Yeni Dünya düzeninin adaletsizliklerine kadar her düzeydeki meseleyi konu edinen politik anlayışımıza, ilhamını bu topraklardaki medeniyet mirasımızdan, yani Anadolu mayasından alan “Büyük Birlik” anlayışı kaynaklık etmektedir. 

Büyük Birlik, sadece bir karşı duruş ya da bir tepki hareketi değil, kendi felsefesi, fikri, ideolojik sistematiği olan özgün bir medeniyet projesinin adıdır.

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ BİRLİĞİMİZİN TEMİNATIDIR.

Küresel kültür, Aileleri yok olmaya, İnsanımızı bireyselleştirmeye, toplumu çözülmeye ve hepimizi küresel ekonomik düzende modern köle olmaya sürüklemektedir.
Kültürün unsurları, araçları, tarihi gelişim içerisinde, radyo, tv, sinema, sosyal medya sömürü düzeninin amaçlarına hizmet etmektedir. 

Modern medeniyet denilen “Yeni dünya düzeni”, Küreselleşmenin nimetlerinden faydalanıp, tüm insanlığı sömürü aracı haline getirdi.
Dünyanın bir bölümünde insanlar açlıktan ölürken veya açlık sınırı altında yaşarken, beş büyük ülkenin buğday ambarları dolu vaziyette bulunmakta ve fakat fiyatları yüksek tutmak için kullanıma sunulmamaktadır.
Bugün insanlık; erdem ve faziletten vazgeçip, egosunu yükseltmenin sıkıntısını çekmektedir.
Bütün ahlak ve adalet yoksunluğu, “Yeni dünya düzeni” denilen, bugün dünyayı açlık, sefalet, kan ve gözyaşına boğan emperyalist sömürü sisteminin; Ego hakimiyetine dayanan, güç devleti ve güç toplumu olma çabasının sonucudur.
Gözü doymaz insanlar ve devletler zincirine, birde gözü doymaz şirketler ilave olmuştur.
Küresel kültürün, sömürü düzenine hizmet etmesi karşısında, Milli kültürümüze hep birlikte sahip çıkalım.
Kanaati önceleyen, israfı reddeden ve hakça paylaşımı esas alan Milli kültürümüze sahip çıkıp, ihya edelim.

Dertler bizim derdimiz, çare bulacakta bizleriz. 
Doktorda “BİZ” çarede BİZ’ZİZ.                        Bizim tarihimiz, medeniyetimiz ve yüreğimiz çare üretmeye yeterlidir. 
Adres, biziz. “BİZ” büyük Türk Milletiyiz. Sorunlar hangi çapta olursa olsun, çözüm insandan başlar. İnsan kişisel eylemleri ile mensup olduğu medeniyeti yapar, yahut yıkar. "Medeniyetin merkezi insandır". Bizim medeniyetimiz; üç temel fikre dayanır.Birincisi doğruluk;              İkincisi iyilik,                                                Üçüncüsü de güzellik idealidir.                             Adalet; doğruluk ve iyilik arasındaki çizgidir. Doğruluk ve iyilik dediğimiz bir platform üzerine oturur.                               

Güzellikte bütün bu yapının üzerinde yükselen üst yapıdır.

TÜRKİYE’NİN İHTİYACI YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞDIR

Hem iktidar, hem muhalefet aynı anda tükenmişlik sergileyip çözüm üretemezse toplum ve ülke büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. 

Bugün, insanca bir yaşam, hakça bir paylaşım, Ahlak ve Adaleti hakim kılmak ve yeni bir geleceğin inşası için, “yeni bir Türkiye ülküsüne” ihtiyaç var.

*Kapsama alanı tüm kimlikler olan ve hepimiz aynı kilimin desenleriyiz, hepimiz birlikte büyük Türk Milletiyiz anlayışını benimseyen. 

*Kalkınma ve refah talebiyle demokrasi talebini birlikte öncelikli hedefleyen. 

*özgürlük talebiyle ,güvenlik ihtiyacını beraber düşünen.

*Vatanseverlik, Milliyetçilik, Muhafazakarlık ve Demokratlık terkibinin en güzel şekilde yapıldığı bir siyaset anlayışını elzem gören,

*Manevi ve maddi atılımlar at başı gittiği bir siyaset anlayışı, Türkiye’nin ihtiyacı olan siyaset anlayışıdır. 

“BİRLİKTE” ÇOK GÜZELSİN TÜRKİYE

“Birlikte olmak”; Ayrı ayrı değil, yan yana değil, iç içe, hep beraber bir arada yaşamayı hedefleyen “çokluk içinde birlik” anlayışını özümsemiş, her türlü ayrımcılıktan uzak, yeni bir “BİZ” anlayışıdır.

“Birlikte olmak”; Etnik kökeni ve inanç mensubiyeti ne olursa olsun, Alevi’siyle, Sünni’siyle, Laz’ıyla, Kürt’üyle, Türkmen’iyle; Büyük Türk Milleti olarak, ortak hedef ve ideallere kilitlenmek ve insanca yaşamaktır.

“Birlikte olmak”; Ahlak ve Adaletin hakim olduğu bir Türkiye ülküsüne sahip olmaktır.

“Birlikte olmak”; Komşusu aç yatarken, kendisi tok uyuyamamaktır.

“Birlikte olmak”; Tam bağımsız Türkiye” ülküsüne sahip olmaktır.

“Birlikte olmak”; Nerelisin sorusuna Türkiyeliyim, kimsin sorusuna Türk’üm demektir.

HEDEF VE İLKELERİMİZ.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ; 
milliyetçi, maneviyatçı, hür teşebbüsü ve rekabete dayalı piyasa ekonomisini benimseyen, temel insan hak ve hürriyetlerine saygılı, sivil ve katılımcı demokrasiyi savunan bir siyasal partidir.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ; 
“İlkeli”, “Milli” ve “Bağımsız” bir duruşu temsil eder. Geleneksel ideolojilere hapsolmak yerine her türlü mağduriyet alanı için uzlaştırıcı ve ikna edici çözümler üretmeye çalışır.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ; 
her türlü militarist kalkışmalara, darbelere, antidemokratik yıkıcı düzen ve uygulamalar ile teröre karşıdır.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ; 
Atalarından özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldığının; torunlarına da özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecbur olduğunun şuurunda bir harekettir… 
Allah’ın inayetiyle muazzez ve kutlu Türk Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak ebed-müddet yaşayacaktır.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ; 
Adaletten, barıştan, hürriyetten yana, bu ülkeyi ve bu milleti kayıtsız ve şartsız seven; bu milletin inancına, tarihine, kültürüne, kimliğine saygı duyan; bu milletin her şeyin en iyisine layık olduğuna inanan herkese kapılarını sonuna kadar açan bir siyasi partidir.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNİN VİZYONU;  
“Milliyetçi, Maneviyatçı, Demokrat, Vatan Sever, Tam Bağımsız Güçlü bir Türkiye” ülküsüdür.

BÜYÜK BİRLİK PARTİLİLER VE ALPERENLER; 
Zülüm ve sömürü düzeninin hakim olduğu dünyaya yeniden adalet, barış ve huzur getirmek için yola çıkmış, “Türk-İslam mefkuresi” sevdalısı “BÜYÜK BİRLİK HAREKETİ” mensuplarıdır.                

Alperenler; 
Üç kıtada sağladığı “ahlak”, “adalet”, “din ve vicdan özgürlüğü” sayesinde “beklenen Türk” olmayı başarmış asil milletimizin günümüzdeki temsilcileridir.                

Alperenler;                                        bir yönüyle cihangir Yavuz, diğer yönüyle derviş yunus olan, başı sadece ALLAH’IN huzurunda eğilenlerdir.

ÜLKEMİZ İNSANININ YARINLARA UMUTLA BAKABİLMESİ İÇİN, SİYASİ HEDEFLERİMİZ;

*ERDEMLİ DEVLET
*FAZİLETLİ TOPLUM
*HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
*ÖZGÜRLÜK VE İNSAN HAKLARI
*DEMOKRATİK SİYASET
*EVRENSEL DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAKTIR.

SİYASİ HEDEFLERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN UYGULAMA HEDEFLERİMİZ;

*ÜRETEN EKONOMİ
*HAKÇA PAYLAŞIM
*EĞİTİMDE REFORM
*FİKİR, KÜLTÜR VE SANAT’A DESTEK
*HÜR MEDYA VE İLETİŞİM
*AKILCI ULUSLARARASI İLİŞKİLER.
*BARIŞÇI SİYASİ ATMOSFER.
*YENİ BİR ANAYASA YAPMAKTIR.

Bugünün Türkiye’sinde insanların yeni bir heyecana, iddiaya ve yeni bir hikayeye ihtiyacı var. 

Siyaset bir ülke için söyleyecek sözü, anlatacak hikayesi, uygulamaya koyacak bir projesi olanların işidir. 
Bizlerin eski hatıralarımız, yeni umutlarımız var. 
Düne nazar ederek, bugünü tahlil edip, yarınlara yönelik ülkemize ve tüm insanlığa tekliflerimiz var.

Milliyetçilikle bezenmiş, muhafazakarlıkla desteklenmiş, demokrasi ile taçlanmış ve hukukla hemhal olmuş ideal bir siyaset olarak; 
“Türk-İslam Ülküsü” nün tüm insanlığa ümit olması en büyük hayalimiz ve siyasi iddiamızdır.

Zamanı gelmiş bir fikrin karşısında hiç bir güç duramaz.                            Bugün zamanı gelmiş fikir “NİZAM-I ALEM” ÜLKÜSÜ’DÜR.              

“Yeni bir Türkiye” kurma iradesinin fitilini ateşleyecek, tüm bunları ülke siyasetine etkin hale getirebilecek vizyona sahip siyasal oluşum “BÜYÜK BİRLİK HAREKETİDİR” ÇAĞRIMIZ;            BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNDE BİR BÜYÜK BULUŞMAYADIR.

“TÜRKİYE EL ELE BÜYÜK BİRLİĞE”

Saygı ve selamlarımla.."FOTO GALERİ


GENEL MERKEZ
HABER BÜLTENİ