31.10.2018 13:39

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE ŞEHİTLİK VE GAZİLİK HAKKI VERİLMESİ, FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VE TALTİF GİBİ HAKLARIN YER ALDIĞI 6 MADDELİK TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞINA SUNDUK.

Genel Başkanımız Mustafa Destici, "Özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunduk" dedi.

Genel Başkanımız Mustafa Destici, "Özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunacağız." dedi.

Genel Başkanımız Mustafa  Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, özel güvenlik görevlilerinin, günümüzde toplumsal hayatın her alanında ve özellikle stratejik noktalarda görev yaptığını söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin sayısının polisten fazla olduğunu, yetkileri göz önüne alındığında kamu hizmeti yaptıklarını belirten Genel Başkanımız Mustafa  Destici, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirici düzeye getirilmesi talebinin doğal olduğunu ifade etti.

Genel Başkanımız Mustafa Destici, "696 sayılı KHK'nin 127. maddesi hükmünce özel güvenlik görevlilerinin, asıl işverenin faaliyette bulunduğu iş koluna tescil edileceği belirtilmiştir. Kanuna aykırı bazı uygulamalar söz konusudur. Özel güvenlik görevlilerimiz çok özel bir iş yapmaktadır. Bu insanların kendi iş koluna kayıtlı olarak çalışmaları elzemdir. Dolayısıyla kararname ile kanun arasındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması gerekiyor." diye konuştu.

Özel güvenlik sektörünün gelişiminde sürdürülebilirliğin ve dünya güvenlik sektöründe yaşanan değişime uyum sağlanmasının önemine değinen Genel Başkanımız Mustafa Destici, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi adına, özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı ve taltif verilmesi gibi hakların yer aldığı 6 maddelik teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

TBMM SUNDUĞUMUZ TEKLİF MADDESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında çalışan özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak Emniyet Teşkilat Kanunu ve Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.31/10/2018

  Mustafa DESTİCİ

BBP Genel Başkanı

Ankara Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Özel güvenlik görevlileri, yasal mevzuatından kaynaklanan görev ve yetkileri ile günümüzde toplumsal hayatın her alanında ve özellikle stratejik öneme haiz noktalarda görev yapmaktadırlar. Havaalanları, bankalar, okullar, hastaneler, kamu kurum ve kuruluşların neredeyse tamamına yakını bu yerlerden olup görev yapılan yerin güvenliğinin yanı sıra kamuyla iç içe olması hasebiyle doğrudan kamu güvenliğinin de sağlanmasına özel güvenlik görevlileri büyük katkıda bulunmaktadırlar.

Nitekim sayısı polis teşkilatından daha fazla olan ve 5188 sayılı Kanunda verilen yetkileri de göz önüne alındığında kamu hizmeti niteliğinde olan özel güvenlik işini yapan özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarını iyileştirici Kanuni düzenlemesinin olması kadar doğal bir durum da bulunmamaktadır.

Özel Güvenlik Görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi adına bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yukarıdaki maddeler ile özel güvenlik görevlisine şehitlik ve gazilik hakkının verilmesi, fiili hizmet süresi zammı hakkının verilmesi ve taltif hakkı verilmesi gibi Anayasanın eşitlik ilkesi gereği düzenlenmiş ve bu şekilde özel güvenlik görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına radikal düzenlemeler yapılmıştır.

Özel güvenlik sektörünün gelişiminde sürdürülebilirliğin ve dünya güvenlik sektöründe yaşanan değişime uyum sağlanması açısından, kararlı ve planlı çalışmalarla uluslararası boyutta bir sektöre dönüşmesi ve bütünsel politikalar oluşturulabilmesi amacıyla, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Maddeyle, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunun yürütmesinin İçişleri Bakanlığında olduğu dikkate alındığında; özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkilerinin emniyet teşkilatı ve diğer adli kolluk görevlileri ile benzerlik göstermesi, kamu güvenliğinin sağlanması, vatandaşın can, ırz ve mallarının korunması bakımından aktif bir şekilde faaliyet gösteren özel güvenlik görevlileri için de; “ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmeti” görülmesi durumunda kamuoyunda “taltif” olarak adlandırılan para mükâfatı hükümlerinden faydalandırılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

MADDE 2- Maddeyle, görevi başında yaralanan, engelli hale gelen veya ölen özel güvenlik görevlisinin mirasçılarına ödenecek olan tazminatlar ve şehitlik, gazilik hakkının verilmesine ilişkin hükümlerin ilgili kanunlara eklenmesine ilişkin düzenlenmeler yapılmıştır.

MADDE 3- Maddeyle, özel güvenlik görevlisine yapmış oldukları görevin meşakkatti, tehlikeli, bedenen ve ruhen özel güvenlik görevlisini olumsuz etkileyecek bir meslek grubu olması hasebiyle fili hizmet süresi zammı hakkı getirilmiş ve buna ilişkin ilgili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa atıf yapılarak özel güvenlik görevlilerine bu haktan faydalanmalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

MADDE 4- Uygulamada 6356 sayılı kanun kapsamında toplu iş sözleşmesi sürecinin uyuşmazlık ile sonuçlandığı bazı işyerlerinde silahlı ve silahsız güvenlik görevlilerinin grev uygulamalarına katıldıkları, greve katılacaklar listesine dâhil edildikleri ve bu çerçevede lokavta tabi tutuldukları sıkça görülmektedir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 16’ıncı maddesi özel güvenlik görevlilerinin başka bir işte çalıştırılamayacağı, 17’nci maddesi özel güvenlik personelinin greve katılamayacağını, 18’inci maddesi ise özel güvenlik görevlilerinin lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamayacağı hükmüne amirdir. Ancak 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi hükmünce 31.10.2020 tarihinde özel güvenlik görevlilerinin asıl işverenin faaliyette bulunduğu işkoluna tescil edileceği belirtilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile yukarda belirtilen ve kanuna aykırı sonuçlar doğuran uygulamalar devam edecektir. 696 sayılı kanun hükmüne kararnamedeki çelişkinin giderilebilmesi amacıyla ilgili kanuna 1’inci madde de belirtilen cümlenin eklemesi yapılmıştır.

MADDE 5- Yürürlük maddesidir.

MADDE 6- Yürütme maddesidir.

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU VE NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emniyet örgütü mensupları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan özel güvenlik görevlileri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri, siviller ve özel güvenlik görevlilerini;”

MADDE 3- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“14) a) Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilâtında, Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dâhil polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları 90

b) İçişleri Bakanlığınca özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilen iş yerlerinde,     Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Özel Güvenlik Görevlileri    60”

MADDE 4- 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında çalışan özel güvenlik görevlileri asıl işin girdiği işkoluna bakılmaksızın bu Kanuna ekli (1) sayılı Cetvel’in on dokuzuncu satırında yer alan Savunma ve Güvenlik işkolundan sayılır.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

E-BÜLTENE ABONE OLUN

PARTİMİZLE ALAKALI YENİLİKLERDEN İLK SİZ HABERDAR OLUN